Category Archives: CITT

CITT Meeting BUU Video Summary

Webmaster/ CITT, Meeting, News

บรรยากาศการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ธรรมนูญสภาคณบดี

Annop Monsakul/ CITT

ธรรมนูญสภาคณบดี เพื่อให้การดำเนินงานและการประสานงานของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์จึงกำหนดธรรมนูญของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ดังต่อไปนี้

แนะนำนักศึกษา IT ดีเด่น 2560

Webmaster/ Activity, CITT, News

แนะนำนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 พิจารณาโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมผลงานนักศึกษา IT ดีเด่น ดังต่อไปนี้ Click Here –> IT Student Awards 2560

แนะนำนักศึกษา IT ดีเด่น 2559

Webmaster/ Activity, CITT, News

แนะนำนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 เตรียมพบกับนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 เร็วๆ นี้ IT Student Awards 2559 นักศึกษา IT ดีเด่น 2559

ธรรมนูญสภาคณบดี (old Version)

Kritsana/ CITT

ธรรมนูญสภาคณบดี เพื่อให้การดำเนินงานและการประสานงานของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์จึงกำหนดธรรมนูญของสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยไว้ ดังต่อไปนี้ หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔” มาตรา ๒ สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยเป็นองค์การอิสระทางด้านวิชาการซึ่ง ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากหน่วยงานระดับคณะและมีชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหน่วยงานระดับ คณะที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น หน่วยงานนั้นมีการจัดการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยมีคณบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานนั้นเป็นผู้แทนในธรรมนูญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกันในธรรมนูญ จึงกำหนดนิยาม ดังนี้ “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความถึง สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความถึง หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่าที่จัดการเรียนการสอนใน สาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก “คณบดี” หมายความถึง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น “สภาคณบดี” หมายความถึง สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย “ประธานสภาคณบดี ” หมายความถึง ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย “รองประธานสภาคณบดี” หมายความถึง รองประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย “สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย “คณะกรรมการบริหาร” หมายความถึง คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง ประเทศไทย หมวด ๒ ชื่อและวัตถุประสงค์ มาตรา ๓ ชื่อภาษาไทย คือ “สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย”

Read More