CITT Meeting 2

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 (ออนไลน์ผ่าน Webex)

CITT Meeting’ InCIT2020 & NCIT2020

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุมวิชาการ InCIT2020 & NCIT2020 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2563

ข้อบังคับสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Annop Monsakul/ CITT

ข้อบังคับสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานและการประสานงานของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์จึงกำหนดข้อบังคับของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร: PDF

แนะนำนักศึกษา IT ดีเด่น 2560

Webmaster/ Activity, CITT, News

แนะนำนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 พิจารณาโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมผลงานนักศึกษา IT ดีเด่น ดังต่อไปนี้ Click Here –> IT Student Awards 2560