บันทึกข้อตกลงร่วม

บันทึกข้อตกลงร่วม (Memorandum of Agreement) ฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงและเป็นความเข้าใจร่วมกันของคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ตำแหน่งที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นของหน่วยงานระดับคณะที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 14 สถาบัน ดังนี้

 1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 7. สำนักวิขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 8. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 10. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 11. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 12. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
 13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 14. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ในการร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย โดยสมาชิกก่อตั้งของ สภาคณบดีทั้ง ๑๔ สถาบันนี้จะร่วมมือกันในการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยจะยึดถือ “ธรรมนูญสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๕๔” เป็นข้อบังคับในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๑๔ สถาบันจึงได้ร่วมลงนามไว้ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงขัย อยู่ญาติวงศ์
รองอธิการบดีและรักษาการคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7. รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8. ดร.ธนา สุขวารี
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

9. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ คุรุธัช
คณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

10. ดร.วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

12. รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ พงษ์ศิริ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13. รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาขม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *