กองเลขาธิการ

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ปี 2560

(ที่ปรึกษา)

ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

(หัวหน้าคณะทำงาน)

ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

(รองหัวหน้าคณะทำงาน)

ผศ.ศศิธร แก้วมั่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(คณะทำงาน)

ผศ.ดร. อรรณพ หมั่นสกุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

(คณะทำงาน)

อ.สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(คณะทำงาน)

อ.พฤกษา ดวงผาสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

(คณะทำงาน)

ผศ.ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(คณะทำงาน)

ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์