นักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยนครพนม

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยบูรพา

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยพะเยา

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นักศึกษา IT ดีเด่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

นักศึกษา IT ดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหานคร

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหานคร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต