คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยปี 2558

(ประธานสภาคณบดี)

รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ที่ปรึกษา)

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

(ที่ปรึกษา)

รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(รองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 1)

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(รองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 2)

รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ภูวดล บุตรรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ พงษ์ศิริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย เทียนทอง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มล. กุลธร เกษมสันต์ มหาวิทยาลัยรังสิต