คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยปี 2562

(ประธานสภาคณบดี)

รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์

สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น

(รองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 1)

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร

มหาวิทยาลัยบูรพา

(รองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 2)

รศ.ดร. พยุง มีสัจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(เลขาธิการ)

รศ.ดร. พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

(นายทะเบียน)

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

(ที่ปรึกษา)

ผศ.ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ที่ปรึกษา)

รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

(ที่ปรึกษา)

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(ที่ปรึกษา)

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร