กองเลขาธิการ

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ปี 2562

หัวหน้าคณะทำงาน
ผศ.ดร. อรรณพ หมั่นสกุล
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รองหัวหน้าคณะทำงาน
ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
มหาวิทยาลัยบูรพา

รองหัวหน้าคณะทำงาน
ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะทำงาน
ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กันยารัตน์-1

คณะทำงาน
ผศ.ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม


คณะทำงาน
ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะทำงาน
ผศ.ระวิวร ฮงมา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะทำงาน
ผศ.พฤกษา ดวงผาสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


คณะทำงาน
ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะทำงาน
ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์
มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะทำงาน
ดร.ผกาพรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


คณะทำงาน
ดร.นิตยา เกิดแย้ม
มหาวิทยาลัยสยาม

คณะทำงาน
ดร.นุชนาฏ บัวศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ"

คณะทำงาน
อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ
มหาวิทยาลัยรังสิต


คณะทำงาน
อ.สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะทำงาน
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อ.ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล"

คณะทำงาน
อ.ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล


คณะทำงาน
อ.ณัฐพร กาญจนภูมิ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดร.วรศักดิ์ เรือง ศิรรักษ์"

คณะทำงาน
ดร.วรศักดิ์ เรืองศิริรักษ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง