CITT 2022 Commitee Introduction

Webmaster/ News

ผู้เข้าชมหน้านี้สามารถเพิ่มกำลังขยาย (Zoom) กับเอกสาร PDF นี้ได้ เพื่อความสะดวกต่อการอ่าน

Happy New Year 2022

Webmaster/ News

HAPPY NEW YEAR 2022 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ส.ค.ส. ส่งความสุข จาก รศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในนามนายกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในปีนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 (ออนไลน์ผ่าน Webex)

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 (ออนไลน์ผ่าน Webex)