นักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

มหาวิทยาลัยนครพนม

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยนครพนม

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นักศึกษา IT ดีเด่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

นักศึกษา IT ดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

มหาวิทยาลัยมหานคร

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหานคร

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

มหาวิทยาสยาม

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยสยาม

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นักศึกษา IT ดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี