นักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักศึกษา IT ดีเด่น นางสาวรัตนาภรณ์ อัคศรี

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษา IT ดีเด่น นายฐาปกรณ์ ขรัวทองเขียว

 

มหาวิทยาลัยนครพนม

นักศึกษา IT ดีเด่น นายธีรพงศ์ โพธิ์ตา

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นักศึกษา IT ดีเด่น นายพุฒิเมธ ธรรมแสง

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นักศึกษา IT ดีเด่น นายเตชิษฏ์ ฉวีวงค์

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

นักศึกษา IT ดีเด่น นางสาวพิชชาภัช ยุทธวิธี

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

นักศึกษา IT ดีเด่น นางสาวมนสิชา รัตนแก้วมณี

 

มหาวิทยาลัยสยาม

นักศึกษา IT ดีเด่น นายคณิน ผดุงสันต์

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นักศึกษา IT ดีเด่น นายภาสิทธิ์ เจริญจิตรกรรม

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นักศึกษา IT ดีเด่น นายภัทรพล เลิศรัตนานนท์

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

นักศึกษา IT ดีเด่น นางสาวนัยน์ปพร พีรจรัสภัทร์

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักศึกษา IT ดีเด่น นายมงคลนฤเบศร คำปัน

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักศึกษา IT ดีเด่น นายอธิราช ฤทธิสิงห์

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นักศึกษา IT ดีเด่น นายพุทธิพันธ์ วัฒนา

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษา IT ดีเด่น นางสาวณัฐมล กอเซ็ม

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

นักศึกษา IT ดีเด่น นายพูนเพชร ล้วนเจริญ

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษา IT ดีเด่น นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณธวัช

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นักศึกษา IT ดีเด่น นายภูริวัฒน์ ดาษดา

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษา IT ดีเด่น นางสาวชนิกานต์ ฉันทนานุกูล

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

นักศึกษา IT ดีเด่น นายรณยุทธ มายะการ

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักศึกษา IT ดีเด่น นายพสิษฐ์ อยู่โต