รายชื่อนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไท
น.ส. นวพร แสงทอง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายยศนันทน์ ปัตตพงศ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายทรงฤทธิ์ เกิดผล

 

(ไม่มีวีดีโอแนะนำตัว)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส. กรณิการ์ จันทร์แย้ม

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นายจักรกฤษ นันยศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
นายศิวกร พงษ์เดช
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์

 

(ไม่มีวีดีโอแนะนำตัว)

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายณัฐภัทร เปรื่องปราชญ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
นายรัตนากร ตั้งพุทธรักษ์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายอภิสิทธิ์ สกุลส่องบุญศิริ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นายธวัชชัย ไชยอ่อน
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายภาณุวัฒน์ จารุจารีต
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
น.ส.ฑิฆัมพร เขพันดุง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
น.ส.กชพร สอนอำไพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายตรีเทพ รัตนพิภพ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
นายศตวรรษ ไชยยงค์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
นายณัฐวุฒิ แย้มเนตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
นายพรเทพ อภิรักษ์ลี้พล