แนะนำสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

http://www.it.mut.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

https://ar.sit.kmutt.ac.th/

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

http://cite.dpu.ac.th/


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://www2.it.kmutnb.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

http://www.it.kmitl.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)

https://www.ict.mahidol.ac.th/


สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

http://itschool1.mfu.ac.th/it2016/

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)

https://www.computing.psu.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

https://www.bu.ac.th/th/it-innovation


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

https://www.spu.ac.th/fac/informatics

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

https://it.rsu.ac.th/

คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

https://it.msu.ac.th/home/


สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://informatics.wu.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม

http://www.itschool.siam.edu/th/home/

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม

https://www.npu.ac.th


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

https://www.su.ac.th/th/faculty-ict.php

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

https://it.tni.ac.th/

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

https://et.pim.ac.th/


คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา

https://www.informatics.buu.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.ict.up.ac.th/