แนะนำสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
http://www.it.mut.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
https://ar.sit.kmutt.ac.th/

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
http://cite.dpu.ac.th/

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www2.it.kmutnb.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://www.it.kmitl.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)
https://www.ict.mahidol.ac.th/

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
https://itschool.mfu.ac.th

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
https://www.computing.psu.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
https://www.bu.ac.th/th/it-innovation

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/informatics

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
https://it.rsu.ac.th/

คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
https://it.msu.ac.th/home/

 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
https://informatics.wu.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม
http://www.itschool.siam.edu/th/home/

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
https://www.npu.ac.th

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.su.ac.th/th/faculty-ict.php

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
https://it.tni.ac.th/

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
https://et.pim.ac.th/

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
https://www.informatics.buu.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.ict.up.ac.th/

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
https://cs.ubru.ac.th/

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://computing.kku.ac.th/http://