แนะนำสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

http://www.it.mut.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

https://ar.sit.kmutt.ac.th/

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

http://cite.dpu.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://www2.it.kmutnb.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

http://www.it.kmitl.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)

https://www.ict.mahidol.ac.th/

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

http://itschool1.mfu.ac.th/it2016/

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)

https://www.computing.psu.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

https://www.bu.ac.th/th/it-innovation

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

https://www.spu.ac.th/fac/informatics

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

https://it.rsu.ac.th/

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

https://it.msu.ac.th/home/

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://informatics.wu.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

http://www.itschool.siam.edu/th/home/

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

https://www.npu.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

https://www.su.ac.th/th/faculty-ict.php

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

https://it.tni.ac.th/

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

https://et.pim.ac.th/

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

https://www.informatics.buu.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.ict.up.ac.th/