กองเลขาธิการ
สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ปี 2566

หัวหน้าคณะทำงาน
ผศ.ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

คณะทำงาน

ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ดร.กบูร ทองทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.ณวรา จันทร์ศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

อ.พิรพัฒน์ จันทร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อ.สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อ.สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ผศ.ดร.บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.วุฒิชาติ แสวงผล
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)

ดร.ผกาพรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

รศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ผศ.ระวิวร ฮงมา
มหาวิทยาลัยนครพนม

ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

อ.เสาวลักษณ์ ไทยกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อ.พรยศ มณีโชติปีติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

 

ดร.ประมุข บุญเสี่ยง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผศ.ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย
มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)

รศ.ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ผศ.พฤกษา ดวงผาสุข
บริษัทเอกชน

นางสาว เบญจมาศ แม้นสมุทร
ผู้จัดการสมาคมฯ