NCIT2021

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

การประชุมวิชาการ NCIT2021 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร

CITT Meeting 3

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564 (ออนไลน์ผ่าน Webex)

CITT Meeting 2

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 (ออนไลน์ผ่าน Webex)

CITT Meeting

ITD KMUTNB/ News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 (ออนไลน์ผ่าน Webex)