CITT Meeting BUU Video Summary

Webmaster/ CITT, Meeting, News

บรรยากาศการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

CITT Meeting

Webmaster/ Meeting, News

บรรยากาศการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

CITT visit TDRI

Webmaster/ News

ทีมงานสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) ร่วมประชุมหารือกับผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้แนวทางส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้าน IT

CITT Meeting at BUU 1/2020

Webmaster/ Meeting, News

การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ธรรมนูญสภาคณบดี

Annop Monsakul/ CITT

ธรรมนูญสภาคณบดี เพื่อให้การดำเนินงานและการประสานงานของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์จึงกำหนดธรรมนูญของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ดังต่อไปนี้