Member Registration

ประเภทสมาชิกของสภาคณบดี CITT

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณบดีเป็นผู้แทน สมาชิกสามัญต้องมีฐานะ เป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและได้รับการรับรองสถานภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือกระทรวง หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ให้การรับรองเป็นสถาบันอุดมศึกษา
  2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ หน่วยงานระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ซึ่งมีการจัดการศึกษาในสาขาวิชา ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือตำแหน่งที่สูง กว่าเป็นผู้แทน สมาชิกวิสามัญต้องมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและได้รับการรับรองสถานภาพจากสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)หรือกระทรวง หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้การรับรอง เป็นสถาบันอุดมศึกษา
  3. สมาชิกสมทบ ได้แก่ สถาบัน สมาคม และองค์กรทางการศึกษาอื่น โดยมีผู้บริหารสูงสุดเป็น ผู้แทน สมาชิกสมทบต้องมีฐานะเป็นสถาบัน สมาคม และองค์กรทางการศึกษา ที่มีการจดทะเบียนนิติ บุคคลถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อกำหนดการรับสมัครสมาชิก

  1. สมาชิกสามัญที่สมัครเข้ามาใหม่ จะต้องยื่นใบสมัครและมีสมาชิกสามัญลงนามรับรองอย่างน้อย 1 แห่ง การเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในห้าของสมาชิกที่เข้า ประชุมให้รับเข้าเป็นสมาชิก
  2. สมาชิกวิสามัญที่สมัครเข้ามาใหม่ จะต้องยื่นใบสมัครและมีสมาชิกสามัญลงนามรับรองอย่างน้อย 3 แห่ง การเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของสมาชิกที่เข้า ประชุมให้รับเข้าเป็นสมาชิก
  3. สมาชิกสมทบที่สมัครเข้ามาใหม่ จะต้องยื่นใบสมัครและมีสมาชิกสามัญลงนามรับรองอย่างน้อย 5 แห่ง การเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกที่เข้า ประชุมให้รับเข้าเป็นสมาชิก
  4. สมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่ จะต้องส่งใบสมัครไปยังประธานสภาคณบดี ก่อนการประชุมสามัญคราหนึ่งคราใดหรือการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อย 1 เดือน
  5. ในกรณีที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหน่วยงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาคณบดีเคยเป็นสมาชิกอยู่ แต่พ้นจากการเป็นสมาชิกการรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดนี้

สมัครเป็นสมาชิกสภาฯ
[ แบบฟอร์มใบสมัครสภาคณบดี ]