คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2564

นายกสมาคมสภาคณบดี
ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ที่ปรึกษา
รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา
รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ปรึกษา
รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

อุปนายก ลำดับที่ 1
รศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อุปนายก ลำดับที่ 2
ผศ.ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

กรรมการและนายทะเบียน
ผศ.ดร.ธนา สุขวารี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรรมการและเหรัญญิก
รศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน
มหาวิทยาลัยรังสิต

กรรมการและเลขาธิการ
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
มหาวิทยาลัยบูรพา

 

กรรมการ
รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น

กรรมการ
รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการ
ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

กรรมการ
ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรรมการ
ผศ.ศศิธร แก้วมั่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

กรรมการ
อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)

กรรมการ
รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กรรมการ
อาจารย์ ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

กรรมการ
ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ
มหาวิทยาลัยพะเยา

กรรมการ
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

กรรมการ
อาจารย์ ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์
มหาวิทยาลัยสยาม

 

กรรมการ
ผศ.ดร.อนงค์ รุ่งสุข
มหาวิทยาลัยนครพนม

กรรมการ
ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

กรรมการ
ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร: PDF