คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยปี 2557

(ประธานสภาคณบดี)

รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(ที่ปรึกษา)

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

(ที่ปรึกษา)

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

(รองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 1)

รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(รองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 2)

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มล. กุลธร เกษมสันต์ มหาวิทยาลัยรังสิต

(กรรมการ)

ดร.ถิรพล วงศ์สะอาดสกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ