รายชื่อนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล
นาย วสุธร สนามชัย
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาย ธิปัตย์ มีแก้ว
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นาย ณัฏฐชัย รุ่งเรืองเจริญผล
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นาย สุริยา มีคม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
น.ส. ศศิกร ผางามวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
น.ส. เนตรชนก ขันดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
น.ส. กชมน ใจดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นาย พชร ลีละวงศ์พานิช
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
น.ส. กชกร ศิริประเสริฐวิทย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย มงคล แซ่เตียว
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นาย ปัตถวี ศรีสันงาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
น.ส. วิวรรธนา แตงสมบูรณ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
น.ส. ศศิมา ธนภัทร์พิบูล
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นาย วสิษฐ์พล ยนต์ตระกูล
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นาย อภิสิทธิ์ เซ็นหลวง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทรปลิน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นาย ธนวัฒน์ แซ่อ๋าง
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
น.ส. จารุวรรณ ดวนลี
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส. พิชญ์สิริณ อุษาวิโรจน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา มหาวิทยาลัยพะเยา
นาย เตชเสน ชิณพงษ์