Happy New Year 2022

Webmaster/ News

HAPPY NEW YEAR 2022 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ส.ค.ส. ส่งความสุข จาก รศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในนามนายกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในปีนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

CITT Meeting

Webmaster/ Meeting, News

บรรยากาศการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

CITT visit TDRI

Webmaster/ News

ทีมงานสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) ร่วมประชุมหารือกับผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้แนวทางส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้าน IT

CITT Meeting at BUU 1/2020

Webmaster/ Meeting, News

การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา