คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยปี 2560 

(ประธานสภาคณบดี)

รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(ที่ปรึกษา)

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

(ที่ปรึกษา)

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

(ที่ปรึกษา)

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(รองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 1)

ผศ.ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(รองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 2)

รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น

(กรรมการ)

รศ.ดร. พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

(กรรมการ)

ผศ.ดร. เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน มหาวิทยาลัยรังสิต

(กรรมการ)

รศ.ดร. นพพร โชติกกำธร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(กรรมการ)

ดร. ถิรพล วงศ์สอาดสกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ