กองเลขาธิการ

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ปี 2563

หัวหน้าคณะทำงาน
ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะทำงาน
ผศ.ดร. อรรณพ หมั่นสกุล
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

 

 

 

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะทำงาน
ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

คณะทำงาน
ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะทำงาน
ผศ.พฤกษา ดวงผาสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานค

 

คณะทำงาน
ดร.ผกาพรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
มหาวิทยาลัยกรุงเท

 

คณะทำงาน
ดร.นุชนาฏ บัวศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

คณะทำงาน
อ.สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อ.ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล"

คณะทำงาน
อ.ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ"

คณะทำงาน
อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ
มหาวิทยาลัยรังสิต