คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2565

นายกสมาคมสภาคณบดี

รศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ที่ปรึกษาสมาคม

รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษาสมาคม

รศ.ดร.รัตติกร วรา กูลศิริพันธุ์ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

สมาชิกกิตติมาศักดิ์

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

สมาชิกกิตติมาศักดิ์

รศ.ดร.วีรศักดิ์ คุรุธัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สมาชิกกิตติมาศักดิ์

ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

อุปนายก ลำดับที่ 1

ผศ.ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อุปนายก ลำดับที่ 2

รศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน มหาวิทยาลัยรังสิต

กรรมการและเลขาธิการ

อาจารย์ ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์ มหาวิทยาลัยสยาม

กรรมการและเหรัญญิก

ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการและนายทะเบียน

ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

กรรมการ

ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรรมการ

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

อ.อดิศักดิ์ เสือสมิง สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น

กรรมการ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กรรมการ

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการ

ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กรรมการ

ผศ.ศศิธร แก้วมั่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรมการ

อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)

กรรมการ

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กรรมการ

ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ มหาวิทยาลัยพะเยา

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรรมการและนายทะเบียน

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรรมการ

ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กรรมการ

ผศ.ดร.อนงค์ รุ่งสุข มหาวิทยาลัยนครพนม

กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)