คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยปี 2559

(ประธานสภาคณบดี)

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(ที่ปรึกษา)

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

(ที่ปรึกษา)

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

(รองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 1)

รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(รองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 2)

ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(กรรมการ)

รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

(กรรมการ)

รศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

(กรรมการ)

ผศ.ดร.มล.กุลธร เกษมสันต์ มหาวิทยาลัยรังสิต