รายชื่อนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

นางสาวชฎาทิพย์ จารุรัตนชัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : HTTPS://GOO.GL/QDI1RY
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นายอัษฎาวุธ ทวีธรากุล

ข้อมูลเพิ่มเติม : HTTPS://GOO.GL/MKROSJ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

นางสาวสาริณีย์ ศาสนกุล

ข้อมูลเพิ่มเติม : HTTPS://GOO.GL/VDZL8H
มหาวิทยาลัยสยาม

นายวงศ์วริศ สมปราโมทย์จิต

ข้อมูลเพิ่มเติม : HTTPS://GOO.GL/5H2LDB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาววนิดา แซ่ตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : HTTPS://GOO.GL/0XJNDM
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นายเกียรติบดินทร์ ประภาสะโนบล

ข้อมูลเพิ่มเติม : HTTPS://GOO.GL/2EGL3N
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายวิมล พงษ์เพชร

ข้อมูลเพิ่มเติม : HTTPS://GOO.GL/KHJ9XL
มหาวิทยาลัยมหิดล

นายกฤตณัฐ สุทัศนานนท์

ข้อมูลเพิ่มเติม : HTTPS://GOO.GL/S9MQBX
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายอภิชาติ จ้อยสว่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม : HTTPS://GOO.GL/EJXSKU
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายวรดร เสมอวงค์

ข้อมูลเพิ่มเติม : HTTPS://GOO.GL/SXJFOQ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นางสาวกัญญาวีร์ ฌวิลกรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม : HTTPS://GOO.GL/4FUSO6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายธนชาติ วิวัฒนภูติ

ข้อมูลเพิ่มเติม : HTTPS://GOO.GL/PXNMLO
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวรสริน สุขเกษม

ข้อมูลเพิ่มเติม : HTTPS://GOO.GL/91MDBJ