กองเลขาธิการ

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ปี 2565

หัวหน้าคณะทำงาน
ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
มหาวิทยาลัยบูรพา

 

คณะทำงาน

ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผศ.วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ
มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ดร.กบูร ทองทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.นุชนาฏ บัวศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

อาจารย์ พิรพัฒน์ จันทร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)

อาจารย์ สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

อาจารย์ ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ผกาพรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.นิตยา เกิดแย้ม
มหาวิทยาลัยสยาม

ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ผศ.ระวิวร ฮงมา
มหาวิทยาลัยนครพนม

ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

อาจารย์ เสาวลักษณ์ ไทยกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์ พรยศ มณีโชติปีติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

 

รศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผศ.พฤกษา ดวงผาสุข
บริษัทเอกชน

นางสาว เบญจมาศ แม้นสมุทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร