กองเลขาธิการ

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ปี 2561

(ที่ปรึกษา)

ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

(เลขาธิการ)

ผศ.ศศิธร แก้วมั่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(รองเลขาธิการ)

ผศ.ดร. อรรณพ หมั่นสกุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

(รองเลขาธิการ)

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน

มหาวิทยาลัยบูรพา

(โฆษกสภา)

ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

(บรรณาธิการ)

อ.พฤกษา ดวงผาสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

(นายทะเบียน)

อ.สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(ปฏิคม)

ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

(คณะทำงาน)

ผศ.ดร.มล.กุลธร เกษมสันต์

มหาวิทยาลัยรังสิต

(คณะทำงาน)

ผศ.ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง