สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกปัจจุบัน

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)
 7. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 8. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
 9. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 12. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 13. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 14. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 15. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
 16. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 17. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 18. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 19. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 20. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
 21. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 22. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น