CITT Team Meeting at PIM

Webmaster/ News

ทีมกองเลขาธิการสภาและอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา IT ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ PIM

CITT Meeting at MFU

Webmaster/ Meeting, News

การประชุมสัญจรสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การส่งมอบตำแหน่งประธานสภา

Webmaster/ Activity, News

การส่งมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย โดย ผศ.ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งมอบตำแหน่งประธานสภาคนใหม่ให้กับ รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น ซึ่งท่านจะทำหน้าที่เป็นประธานสภาคณบดีในปี 2562 นี้

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

Webmaster/ Meeting, News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

รายชื่อนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

Webmaster/ Activity, News, Student

ประกาศรายชื่อนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ลำดับ ชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย 1 นายคำหงษ์ ไชยวัง มหาวิทยาลัยนครพนม 2 นายณัฐฤทธิ์ อินตา มหาวิทยาลัยพะเยา 3 นายวสันต์ ทัดแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา 4 นางสาวพัชรินทร์ มะโนวรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5 นางสาวอภิชญา ศรีนันทวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 6 นางสาวนิติรัตน์ ตาใจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 7 นายศรัณย์ฑร เอี้ยวซิโป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 8 นายธนันนัทธ์ เหลืองประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ 9 นายธนากร ก้าโหรด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 10 นายพงศกร ศรเทพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 นายกุศล วัชราอาภานุกร มหาวิทยาลัยมหานคร 12 นางสาวปพิชญา แขวงแดง มหาวิทยาลัยมหิดล 13 นายปรีดา บุญเสนอ

Read More