ข้อบังคับสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Annop Monsakul/ CITT

ข้อบังคับสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานและการประสานงานของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์จึงกำหนดข้อบังคับของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร: PDF