ประธานกิตติมศักดิ์

 • รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รศ. ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • รศ. ดร.พยุง มีสัจ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประธานจัดการประชุม

 • ผศ. ดร.สุนันฑา สดสี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองประธานจัดการประชุม

 • รศ. ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • ผศ. ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • ผศ. ดร.อนงค์ รุ่งสุข มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รศ. ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • ผศ. ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผศ. ดร.กฤษณะ ชินสาร มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผศ. ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)
 • รศ. ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผศ. ดร.พรเทพ โรจนวสุ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น
 • ผศ.ศศิธร แก้วมั่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • รศ. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • รศ. ดร.ศิริเดช บุญแสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผศ. ดร.ศุภาวีร์ มากดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ. ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ผศ. ดร.ธนา สุขวารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะกรรมการจัดงาน

 • รศ. ดร.อรรณพ หมั่นสกุล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • ผศ. ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • ผศ. ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • ผศ. ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ดร.กบูร ทองทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผศ. ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ดร.นิตยา เกิดแย้ม มหาวิทยาลัยสยาม
 • ดร.นุชนาฏ บัวศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ดร.ผกาพรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อาจารย์ ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)
 • อาจารย์ พิรพัฒน์ จันทร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • อาจารย์ พรยศ มณีโชติปีติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ผศ. ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • ผศ.ระวิวร ฮงมา มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ผศ. ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ. ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช มหาวิทยาลัยพะเยา
 • อาจารย์ เสาวลักษณ์ ไทยกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • อาจารย์ สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผศ. ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ดร.อังศุมาลี สุทธภักต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ดร.วัชรีวรรณ จิตสกุล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้สนับสนุนการจัดงาน