กำหนดการส่งบทความ

ผู้แต่งจะต้องทำการส่งบทความวิชาการ ไม่น้อยกว่า 4 หน้า และไม่เกิน 6 หน้า กระดาษ A4 โดยเป็นเอกสารจาก Mircrosoft Word (.doc or .docx) หรือ PDF Submission รูปแบบเอกสารจะต้อง จัดเรียงแบบ double-column โดยสามารถทำตาม manuscript template (Microsoft Word) (Update) บทความที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

การส่งบทความ (Online Submission) ผู้เขียนจะต้องเขียน และส่งบทความที่ลิงค์ EDAS.info ภายในกำหนดเวลาดังนี้

วันสุดท้ายของการส่งบทความเพื่อพิจารณา :23 กรกฎาคม 2564
20 สิงหาคม 2564
วันประกาศผลการพิจารณา :31 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564
วันสุดท้ายการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ :1-30 กันยายน 2564
วันลงทะเบียน :1-30 กันยายน 2564
วันจัดงานประชุม :28-29 ตุลาคม 2564