ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทรศัพท์: 02 555 2726
อีเมล์: citt@itd.kmutnb.ac.th