สนับสนุนโดย :

จัดการประชุมโดย :

การประชุม National Conference on Information Technology (NCIT2020) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแบ่งปันงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง เราเชื่อว่าการวิจัยที่ครอบคลุมเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมสำหรับสังคมจะมีความสำคัญมาก จึงขอเชิญชวนนักวิจัยได้ส่งผลงานและเข้าร่วมประชุม NCIT2020 การประชุมนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดและผลการวิจัยใหม่ๆ รวมถึงแนวทางในอนาคตสำหรับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม NCIT2020 เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (https://www.citt.or.th/main/) ต่อเนื่องทุกปีเป็นครั้งที่ 12 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการประชุมที่ นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้ส่งผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้องมานำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยได้อย่างบูรณาการ บทความและผลงานที่นำเสนอใน NCIT2020 จะเป็นภาษาไทย

โปรดทราบ : เนื่องจากสถานการณ์ Coronavirus (COVID19) ในประเทศไทยและทั่วโลก ผู้จัดงานประชุมเข้าใจว่ามีข้อกังวลด้านความปลอดภัยสำหรับทั้งเจ้าของบทความและผู้เข้าร่วม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม ดังนั้นผู้จัดงานจึงเสนอสองช่องทางในการนำเสนอ คือ การนำเสนอออนไลน์ และการนำเสนอนอกสถานที่ ถึงแม้ว่า Coronavirus (COVID19) จะทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ แต่เจ้าของบทความสามารถแสดงผลงานในช่องทางออนไลน์ได้ โดยช่องทางการนำเสนอ เจ้าของบทความจะได้รับแจ้งหลังจากผลการตัดสินขั้นสุดท้ายของการส่งบทความ

Featured Keynote Speakers

Prof. Dr. J. Jacek Blazewiczjblazewicz@cs.put.poznan.pl

Fields of research:
Algorithms' design and complexity analysis of algorithms especially in scheduling theory and bioinformatics;
Global problems of scheduling on parallel and dedicated processors as well as in flexible manufacturing systems;
Combinatorial problems in molecular biology;
Combinatorial aspects of cutting stock problems

Prof. Dr. J. Jacek Blazewiczjblazewicz@cs.put.poznan.pl

Fields of research:
Algorithms' design and complexity analysis of algorithms especially in scheduling theory and bioinformatics;
Global problems of scheduling on parallel and dedicated processors as well as in flexible manufacturing systems;
Combinatorial problems in molecular biology;
Combinatorial aspects of cutting stock problems

closepopup
Prof. Dr. El-ghazali Talbiel-ghazali.talbi@univ-lille.fr

Research Activities
Metaheuristics
Evolutionary Algorithms, Local search, Hybrid Methods, Multi-objective optimization, Exact methods, Software frameworks
Parallel and Distributed Optimization
Parallel Optimization Methods, Grid computing, GPU computing, Cooperative optimization, heterogeneous computing
Applications
Energy, Cloud computing, Networks, Bio-medical, Transportations and Logisctics

Prof. Dr. El-ghazali Talbiel-ghazali.talbi@univ-lille.fr

Research Activities
Metaheuristics
Evolutionary Algorithms, Local search, Hybrid Methods, Multi-objective optimization, Exact methods, Software frameworks
Parallel and Distributed Optimization
Parallel Optimization Methods, Grid computing, GPU computing, Cooperative optimization, heterogeneous computing
Applications
Energy, Cloud computing, Networks, Bio-medical, Transportations and Logisctics

closepopup

ช่องทางการติดต่อ

จัดการประชุมโดย สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

ncit@informatics.buu.ac.th

 

สถานที่จัดงาน : โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท