ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานการวิจัย

ภาพรวม

การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT2022) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที ในการแบ่งปันงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง เราเชื่อว่าการวิจัยที่ครอบคลุม เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมสำหรับสังคมมีความสำคัญมาก จึงขอเชิญชวนนักวิจัยได้ส่งผลงานและเข้าร่วมประชุม NCIT2022 การประชุมนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิด และผลการวิจัยใหม่ ๆ รวมถึงแนวทางในอนาคตสำหรับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม NCIT2022 เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติจัดโดยสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (https://www.citt.or.th) ต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการประชุมที่ นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้ส่งผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยได้อย่างบูรณาการ

วันสำคัญ

กิจกรรมวันที่
วันกำหนดส่งบทความ รอบที่ 1:31 กรกฎาคม 2565
วันประกาศผลการพิจารณา รอบที่ 1:31 สิงหาคม 2565
วันกำหนดส่งบทความ รอบที่ 2:31 สิงหาคม 2565
วันประกาศผลการพิจารณา รอบที่ 2:15 กันยายน 2565
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ :30 กันยายน 2565
วันลงทะเบียน :30 กันยายน 2565
วันจัดงานประชุม :10-11 พฤศจิกายน 2565

Call for paper

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ NCIT2022 in Thailand


รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง
ประธาน NCIT2022

สนับสนุนโดย :