ประธานกิตติมศักดิ์

 • รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI).

ประธานจัดการประชุม

 • รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
  คณบดี คณะเทคโนโลยีา่รสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI).

รองประธานจัดการประชุม

 • ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร (มบ.)
 • รศ.ดร.พยุง มีสัจ (มจพ.)

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (มทม.)
 • ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว (มจธ.)
 • ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ (มธบ.)
 • รศ.ดร.นพพร โชติกกำธร (สจล.)
 • ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ (มม.)
 • ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง (มฟล.)
 • รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ (มอ.)
 • ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล (มกท.)
 • ผศ.ดร.ธนา สุขวารี (มศป.)
 • ผศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน (มรส.)
 • ผศ.ศศิธร แก้วมั่น (มมส.)
 • รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (มวล.)
 • ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์ (มส.)
 • ผศ.ดร.อนงค์ รุ่งสุข (มนพ.)
 • ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร (มศก.)
 • รศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง (PIM)
 • ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ (มพ.)

คณะกรรมการสนับสนุนการประชุม

 • ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย (มจธ.)
 • ผศ.ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา (สจล.)
 • รศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย (สจล.)
 • ผศ.ดร.นพดล มณีรัตน์ (สจล.)
 • ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ทิพย์จักษุรัตน์ (สจล.)
 • ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม (สทญ.)
 • รศ.ดร.วารี กงประเวชนนท์ (มธ.)
 • ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช (มธ.)
 • ดร.สายยัญ สายยศ (มข.)
 • ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ (มก.)
 • รศ.ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล (จุฬาฯ)

คณะกรรมการดำเนินงาน

 • ผศ.พฤกษา ดวงผาสุข (มทม.)
 • ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ (มจธ.)
 • ดร.วัชรีวรรณ จิตสกุล (มจพ.)
 • รศ.ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ (สจล.)
 • ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล (มม.)
 • ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ (มอ.)
 • ดร.ผกาพรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ (มกท.)
 • ดร.นุชนาฏ บัวศรี (มมส.)
 • สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ (มวล.)
 • ผศ.ระวิวร ฮงมา (มนพ.)
 • รศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล (สทญ.)
 • ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ (PIM)
 • ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (มบ.)
 • ดร.พรเทพ โรจนวสุ (มพ.)

National Conference on Information Technology (NCIT2019)
Organized by Council of IT Deans of Thailand (CITT) and Faculty of Information Technology, Thai-Nichi Institute of Technology.

 

ดูรูปถ่ายในงาน NCIT2019 : กดที่นี่

[อัพเดท 4 พ.ย. 2562]

 

Theme “เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมสู่สังคมยุคใหม่”

        การประชุม National Conference on Information Technology (NCIT2019) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแบ่งปันงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง เราเชื่อว่าการวิจัยที่ครอบคลุมเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมสำหรับสังคมจะมีความสำคัญมาก จึงขอเชิญชวนนักวิจัยได้ส่งผลงานและเข้าร่วมประชุม NCIT2019 การประชุมนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดและผลการวิจัยใหม่ ๆ รวมถึงแนวทางในอนาคตสำหรับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

        NCIT2019 เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย (https://www.citt.or.th/main/) ต่อเนื่องทุกปี เป็นครั้งที่ 11 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการประชุมที่ นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้ส่งผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยได้อย่างบูรณาการ บทความและผลงานที่นำเสนอใน NCIT2019 จะเป็นภาษาไทย

        การประชุม NCIT2019 จะจัดขึ้น ณ อาคารใหม่ (อาคาร E) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ ซึ่งเป็นอาคารที่มีอุปกรณ์และห้องจัดการประชุมที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ใช้งบการก่อสร้างและตกแต่งมากกว่า 250 ล้านบาท

กำหนดการส่งบทความ

 วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัย

15 พฤษภาคม 2562
ขยายเวลาถึง 20 มิถุนายน 2562

 แจ้งผลการคัดเลือกงานวิจัย

ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2562

 วันสุดท้ายของการส่งบทความพร้อมตีพิมพ์

31 สิงหาคม 2562

 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า

10 กันยายน 2562

 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนปกติ

11-25 กันยายน 2562

 จัดประชุม

24-25 ตุลาคม 2562

 

Download

ติดต่อเลขาการประชุมได้ที่ 
อีเมล : ncit@tni.ac.th
ที่อยู่ : NCIT2019, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : +66 (0) 2763 2740  โทรสาร : +66 (0) 2763 2700