ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งบทความวิชาการ และร่วมงานประชุมวิชาการ NCIT 2018 ณ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.citt.or.th/ncit National Conference on Information Technology (NCIT​ 2018) Date​: 24-26​ […]
บันทึกข้อตกลงร่วม บันทึกข้อตกลงร่วม (Memorandum of Agreement) ฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงและเป็นความเข้าใจร่วมกันของคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ตำแหน่งที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นของหน่วยงานระดับคณะที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 14 สถาบัน ดังนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง […]