รายชื่อนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

Webmaster/ Activity, News, Student

ประกาศรายชื่อนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ลำดับ ชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย 1 นายคำหงษ์ ไชยวัง มหาวิทยาลัยนครพนม 2 นายณัฐฤทธิ์ อินตา มหาวิทยาลัยพะเยา 3 นายวสันต์ ทัดแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา 4 นางสาวพัชรินทร์ มะโนวรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5 นางสาวอภิชญา ศรีนันทวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 6 นางสาวนิติรัตน์ ตาใจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 7 นายศรัณย์ฑร เอี้ยวซิโป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 8 นายธนันนัทธ์ เหลืองประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ 9 นายธนากร ก้าโหรด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 10 นายพงศกร ศรเทพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 นายกุศล วัชราอาภานุกร มหาวิทยาลัยมหานคร 12 นางสาวปพิชญา แขวงแดง มหาวิทยาลัยมหิดล 13 นายปรีดา บุญเสนอ

Read More

แนะนำนักศึกษา IT ดีเด่น 2560

Webmaster/ Activity, CITT, News

แนะนำนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 พิจารณาโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมผลงานนักศึกษา IT ดีเด่น ดังต่อไปนี้ Click Here –> IT Student Awards 2560

NCIT & InCIT 2018 Tentative Schedule

Webmaster/ Conferences, News

การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT 2018) และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (InCIT 2018) สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่  24- 25 ตุลาคม  2561  ณ  โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด  จังหวัดขอนแก่น จัดโดย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่/เวลา กิจกรรม สถานที่ 24 ตุลาคม 2561 08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียน ห้องออคิดบอลรูม 09.00 – 09.15  น. กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช ห้องออคิดบอลรูม 09.15 – 09.25  น. กล่าวรายงาน โดย ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องออคิดบอลรูม 09.25

Read More

NCIT 2018 Program

Webmaster/ Conferences, News

National Conference on Information Technology (NCIT) 2018 Theme : Digital Transformation Towards the Smart Nation การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานระดับคณะของสถาบันการศึกษาทั้งจากภาครัฐ และเอกชนที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 ในปี พ.ศ. 2561 นี้เป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 10 โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT 2018 โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในประเทศให้แพร่หลาย และเป็นเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการ ของนักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนางานวิชาการร่วมกัน อันจะทําให้เกิดเครือข่ายวิชาการที่กว้างขวาง และเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่นําเสนอในการประชุม NCIT จะมีทั้งผลงาน วิจัยเชิงทฤษฎีและผลงาน วิจัยเชิงประยุกต์ บทความที่มีคุณภาพดีมากจะได้รับการเสนอให้พิจารณาทบทวนขยายผล เพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ใน ECTI Transactions on Computer

Read More