ธรรมนูญสภาคณบดี

Annop Monsakul/ CITT

ธรรมนูญสภาคณบดี เพื่อให้การดำเนินงานและการประสานงานของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์จึงกำหนดธรรมนูญของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ดังต่อไปนี้

การรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น

Webmaster/ Activity, News, Student

การรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ในช่วงเย็นของวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา IT ที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2561 การรับรางวัลรูปแบบใหม่ในชุด Yukata ในแบบฉบับของไทย-ญี่ปุ่น

IT Talents Meeting

Webmaster/ News, Student

การประชุม STARTUP MEETING ผู้นำนักศึกษา IT และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อระดมความคิดโครงการดีๆ ร่วมกัน ครั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาทั้งสถาบันในกรุงเทพและต่างจังหวัดมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอบอุ่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

CITT Team Meeting at PIM

Webmaster/ News

ทีมกองเลขาธิการสภาและอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา IT ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ PIM