CITT Meeting

ITD KMUTNB/ News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 (ออนไลน์ผ่าน Webex)

CITT Meeting’ InCIT2020 & NCIT2020

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุมวิชาการ InCIT2020 & NCIT2020 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2563

CITT Meeting BUU Video Summary

Webmaster/ CITT, Meeting, News

บรรยากาศการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

CITT Meeting

Webmaster/ Meeting, News

บรรยากาศการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

CITT visit TDRI

Webmaster/ News

ทีมงานสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) ร่วมประชุมหารือกับผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้แนวทางส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้าน IT