การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2557

Kritsana/ News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2557

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  

 

Share this Post