การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ ครั้งที่ 10

Kritsana/ Conferences, News

การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ Angsana Laguna Phuket จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ

http://www.nccit.net/

Share this Post