การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ Angsana Laguna Phuket จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ

http://www.nccit.net/

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *