รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

ประจำปีการศึกษา 2563

(มอบรางวัล 29 ตุลาคม 2564)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายวชิรวิทย์ วิริยะพิษฐาน

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายธนภัทร แซ่ฟุ้ง

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นายพลช มานะปัญญาเดช

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

นายณัฐพศิน ศรเศรษฐศักดิ์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวปริชญา มุทธากิจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

นางสาวอาริตา อิบรอเฮม

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวจริยา ศิริสาร

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายภาคิน ธนนาทธนะชน

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

นางสาวพัชรภิมณฑ์ อรัญพัณภรณ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายธนากรณ์ จันทขันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

นายกช เดชประยูร

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายศุภณัฐ พลอยวงศ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

นายธิติภัทร เกิดเสวียด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยสยาม

นายวีรวัฒน์ มานะศรี

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นายนทีธร ตัณฑ์ธนศิวะกุล

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

นางสาวถาวรี กลิ่นชู

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นายกฤชพล จันทรประทักษ์

สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

นายสถาพร วงศ์ศิริ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยพะเยา

นายจีระพันธ์ บุญสิน

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวปฏิญญา ทองอ่วม

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายกรวิชญ์ แกะมา

สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์