รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

ประจำปีการศึกษา 2563

(มอบรางวัล 29 ตุลาคม 2564)

 


นายวชิรวิทย์ วิริยะพิษฐาน

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล


นายธนภัทร แซ่ฟุ้ง

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นายพลช มานะปัญญาเดช

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


นายณัฐพศิน ศรเศรษฐศักดิ์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นางสาวปริชญา มุทธากิจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ


นางสาวอาริตา อิบรอเฮม

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 


นางสาวจริยา ศิริสาร

คณะวิทยาการสารสนเทศ


นายภาคิน ธนนาทธนะชน

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นางสาวพัชรภิมณฑ์ อรัญพัณภรณ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นายธนากรณ์ จันทขันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

 


นายกช เดชประยูร

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี


นายศุภณัฐ พลอยวงศ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นางสาวปฏิญญา ทองอ่วม

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายวีรวัฒน์ มานะศรี

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นายนทีธร ตัณฑ์ธนศิวะกุล

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์


นางสาวถาวรี กลิ่นชู

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 


นายกฤชพล จันทรประทักษ์

สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์


นายสถาพร วงศ์ศิริ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นายกรวิชญ์ แกะมา

สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์


นายจีระพันธ์ บุญสิน

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นายธิติภัทร เกิดเสวียด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม