รายชื่อนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

Webmaster/ Activity, News, Student

ประกาศรายชื่อนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ ชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย
1 นายคำหงษ์ ไชยวัง มหาวิทยาลัยนครพนม
2 นายณัฐฤทธิ์ อินตา มหาวิทยาลัยพะเยา
3 นายวสันต์ ทัดแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา
4 นางสาวพัชรินทร์ มะโนวรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 นางสาวอภิชญา ศรีนันทวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6 นางสาวนิติรัตน์ ตาใจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
7 นายศรัณย์ฑร เอี้ยวซิโป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8 นายธนันนัทธ์ เหลืองประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ
9 นายธนากร ก้าโหรด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
10 นายพงศกร ศรเทพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11 นายกุศล วัชราอาภานุกร มหาวิทยาลัยมหานคร
12 นางสาวปพิชญา แขวงแดง มหาวิทยาลัยมหิดล
13 นายปรีดา บุญเสนอ สถาบันการจัดาการปัญญาภิวัฒน์
14 นางสาวพรทิพา เรืองด้วยธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
15 นายนิธิศ การุณรัตนกุล มหาวิทยาลัยสยาม
16 นายวรพฤษ์ คงเจริญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
17 นางสาวธันยา พันธ์เมธาฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18 นางสาวณัฐณารีย์ วีรวัฒโนดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19 นายฐิติกร ล้อมลาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20 นางสาวภัทรวดี เรือนใจ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยสามารถรับชมผลงานของนักศึกษาดีเด่นได้ที่นี่ Click Here

Share this Post