แนะนำคณบดีสถาบันที่เป็นสมาชิกสภา

ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ (มมส.)

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (มทม.)

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ (มจธ.)

ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ (มธบ.)

รศ.ดร.พยุง มีสัจ (มจพ.)

รศ.ดร.นพพร โชติกกำธร (สจล.)

ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง (มฟล.)

รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ (มอ.)

ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล (มกท.)

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี (มศป.)

รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ (มม.)

ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน (มรส.)

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (มวล.)

ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์ (มส.)

ผศ.ดร.อนงค์ รุ่งสุข (มนพ.)

ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพชร (มศก.)

รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ (สทญ.)

รศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง (PIM)

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร (มบ.)

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ (มพ.)