CITT visit TDRI

Webmaster/ News

ทีมงานสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) ร่วมประชุมหารือกับผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ได้แนวทางส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้าน IT

Share this Post