การส่งมอบตำแหน่งประธานสภา

Webmaster/ Activity, News

การส่งมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย โดย ผศ.ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งมอบตำแหน่งประธานสภาคนใหม่ให้กับ รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น ซึ่งท่านจะทำหน้าที่เป็นประธานสภาคณบดีในปี 2562 นี้

Share this Post