การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

Webmaster/ Meeting, News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

Share this Post