การรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น

Webmaster/ Activity, News, Student

การรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ในช่วงเย็นของวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา IT ที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2561 การรับรางวัลรูปแบบใหม่ในชุด Yukata ในแบบฉบับของไทย-ญี่ปุ่น

IT Talents Meeting

Webmaster/ News, Student

การประชุม STARTUP MEETING ผู้นำนักศึกษา IT และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อระดมความคิดโครงการดีๆ ร่วมกัน ครั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาทั้งสถาบันในกรุงเทพและต่างจังหวัดมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอบอุ่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายชื่อนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

Webmaster/ Activity, News, Student

ประกาศรายชื่อนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ลำดับ ชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย 1 นายคำหงษ์ ไชยวัง มหาวิทยาลัยนครพนม 2 นายณัฐฤทธิ์ อินตา มหาวิทยาลัยพะเยา 3 นายวสันต์ ทัดแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา 4 นางสาวพัชรินทร์ มะโนวรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5 นางสาวอภิชญา ศรีนันทวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 6 นางสาวนิติรัตน์ ตาใจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 7 นายศรัณย์ฑร เอี้ยวซิโป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 8 นายธนันนัทธ์ เหลืองประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ 9 นายธนากร ก้าโหรด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 10 นายพงศกร ศรเทพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 นายกุศล วัชราอาภานุกร มหาวิทยาลัยมหานคร 12 นางสาวปพิชญา แขวงแดง มหาวิทยาลัยมหิดล 13 นายปรีดา บุญเสนอ

Read More