NCIT & InCIT 2018 Tentative Schedule

Webmaster/ Conferences, News

การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT 2018) และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (InCIT 2018) สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่  24- 25 ตุลาคม  2561  ณ  โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด  จังหวัดขอนแก่น จัดโดย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่/เวลา กิจกรรม สถานที่ 24 ตุลาคม 2561 08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียน ห้องออคิดบอลรูม 09.00 – 09.15  น. กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช ห้องออคิดบอลรูม 09.15 – 09.25  น. กล่าวรายงาน โดย ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องออคิดบอลรูม 09.25

Read More

NCIT 2018 Program

Webmaster/ Conferences, News

National Conference on Information Technology (NCIT) 2018 Theme : Digital Transformation Towards the Smart Nation การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานระดับคณะของสถาบันการศึกษาทั้งจากภาครัฐ และเอกชนที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 ในปี พ.ศ. 2561 นี้เป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 10 โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT 2018 โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในประเทศให้แพร่หลาย และเป็นเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการ ของนักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนางานวิชาการร่วมกัน อันจะทําให้เกิดเครือข่ายวิชาการที่กว้างขวาง และเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่นําเสนอในการประชุม NCIT จะมีทั้งผลงาน วิจัยเชิงทฤษฎีและผลงาน วิจัยเชิงประยุกต์ บทความที่มีคุณภาพดีมากจะได้รับการเสนอให้พิจารณาทบทวนขยายผล เพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ใน ECTI Transactions on Computer

Read More