การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ ครั้งที่ 10

Kritsana/ Conferences, News

การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ Angsana Laguna Phuket จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ http://www.nccit.net/

การประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2014 Third ICT Intenational Student Project Conference (ICT-ISPC 2014)”

Kritsana/ Conferences, News

การประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2014 Third ICT Intenational Student Project Conference (ICT-ISPC 2014)” ในวันที่ 26 -27 มีนาคม 2557 ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Tokyo University Student Project Conference (TUAT) ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเชีย http://www.ispc.ict.mahidol.ac.th/

การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยสามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

Kritsana/ News

การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยสามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ท องสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ จัดงานประชุมวิชาการ NCIT2014

Kritsana/ Meeting, News

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ จัดงานประชุมวิชาการ NCIT2014 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เวลา13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-6 อาคารอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การประชุมคณะกรรมการการจัดประกวดโครงการนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556

Kritsana/ Meeting, News

การประชุมคณะกรรมการการจัดประกวดโครงการนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-1 อาคารอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์